Dorpsraad Gemonde

Wonen

We vinden het belangrijk dat alle Gemondenaren prettig en betaalbaar kunnen wonen. Dat betekent dat er voldoende woningen moeten zijn,
die passen bij de financiële mogelijkheden en de wensen van de (toekomstige) bewoners. Zowel landelijk als op dorpsniveau zijn de ontwikkelingen
op dit gebied nog zorgelijk. Jongeren kunnen geen woonruimte vinden in ons dorp en ook voor ouderen zijn er weinig mogelijkheden.
Ook is de grondprijs te hoog. Het prijsverschil tussen nieuwbouwwoningen en bestaande woningen wordt vaak veroorzaakt door het te hoge aandeel (>34%) van de grondprijs.

Het kabinet zet in op het verhogen en versnellen van de woningbouwproductie met o.a. de volgende aandachtspunten;

 • Speciale aandacht voor starters, senioren en middeninkomens.
 • Meer ruimte voor alternatieve woonvormen en coöperatieve woonprojecten.
 • Bouwen in heel Nederland, zowel binnen- als buitenstedelijk.
 

Ook de gemeente Sint-Michielsgestel heeft ambities kenbaar gemaakt. Die intenties moeten merkbaar worden in Gemonde.
De werkgroep Wonen zet zich in om (op termijn) te komen tot een betere afstemming tussen de vraag en het aanbod van woonruimte in Gemonde.
De werkgroep bestaat momenteel uit 8 leden. Gerrit, Jean-Sebert en Tiny zijn lid van het bestuur van de Dorpsraad.
De werkgroep kan namens de Dorpsraad overleg voeren op het aandachtsgebied wonen. Uitgangspunt naar de toekomst is dat in ieder geval
minimaal 1 lid van de werkgroep ook in het bestuur zit van de Dorpsraad volgens het linking-pin-principe.
De navolgende acties zijn uitgezet:

 • Activeren netwerk. Overleg voeren met stakeholders, met name gemeente, provincie, woningbouwcorporatie en relevante projectontwikkelaars. Doel is om een beeld te krijgen van hun visie op wonen in het algemeen en op wonen in kleine kernen in het bijzonder.
 • Woonbehoeftepeiling in Gemonde. Inventariseren wat de woonbehoeften van (ex)inwoners van Gemonde zijn. Dit in samenwerking met de Gemeente.
 •  Ontwikkelen en inventariseren van ideeën en mogelijkheden over woonoplossingen in Gemonde. Met stakeholders overleg voeren of, hoe en wanneer realisatie mogelijk is

Bemensing werkgroep wonen:

 • Karen Appelboom
 • Jean-Sebert v d Doelen
 • Christ Goossens
 • Gerrit van Oirschot
 • Ben den Otter
 • Tiny Schellekens
 • Wim Verhoeven
 • Rick van Westelaken