Dorpsraad Gemonde

Landschap en natuur

Wist U dat de Dorpsraad Gemonde zich ook inzet voor de natuur in en om Gemonde?

Een van de werkgroepen gelieerd aan de dorpsraad is de Werkgroep Landschap en Natuur. Deze werkgroep bestaat uit acht enthousiaste leden met een passie voor natuur die zich gezamenlijk in willen zetten voor het behoud en versterking van het landschap en de natuur in en om het kerkdorp Gemonde. 

Dit proberen we te bereiken door overleg met inwoners van kerkdorp Gemonde en vele partners.

Dit zijn onder andere de Gemeente Sint-Michielsgestel, de Agrarische sector o.a.  Boomkwekerijen, Loonwerkbedrijven, Basisschool Sint-Lambertus, Natuurgroepen van buurdorpen, Brabants Landschap, de Marggraff Stichting, Ark Natuurontwikkeling, Stichting Landschap Het Groene Woud, Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en Visit Brabant Routebureau.

Zo vindt er bijvoorbeeld terugkerend overleg plaats op het gebied van bomen rondom het bomenbeleidsplan van de gemeente Sint-Michielsgestel (bijv. behoud monumentale bomen en knotwilgen) en de jaarlijkse boomplantdag.

Andere onderwerpen zijn ontwikkelingen rondom de Beeksche waterloop, aanleg van een voedselbos, actief beheer wild aanrijdingen, de Nieuwe Omgevingswet, stookbeleid gemeente Sint-Michielsgestel, klimaatadaptatie (hitte, water/droogte), natuurinclusief bouwen, verbetering biodiversiteit en het behoud van zandpaden.

Op dit moment zijn actueel advies m.b.t. potentiële bouwlocaties kerkdorp Gemonde, natuurontwikkeling de Beeksche Waterloop, de Nieuwe Omgevingswet i.s.m. natuurgroep Gestel, het bomenplan dorpskern Gemonde en bomenbeleidsplan gemeente Sint-Michielsgestel, Boomplantdag Basisschool i.s.m. Natuurgroep SMG, inventarisatie knotwilgenbestand, (Her-) Inventarisatie bomenbestand Gemonde 2006, uitvoering bebording voorkoming wildaanrijdingen en zandpaden kerkdorp Gemonde.

Zo heeft dit jaar een van de werkgroepleden een uitgebreide en informatieve brochure over deze zandpaden gerealiseerd om aandacht te vragen voor dit cultuurhistorisch element. Op aanvraag is deze brochure beschikbaar.

Bent u geïnteresseerd geraakt om actief bij te dragen aan natuurontwikkeling in Gemonde of meer informatie wensen, neem dan contact op met Wim Verhoeven 073-5515353 of Jean-Sebert van der Doelen 06-16519227.