Dorpsraad Gemonde

Dorpsraad Gemonde aan de gang

Net voor de zomer van 2022 is de formele oprichting van Dorpsraad Gemonde een feit geworden. De dorpsraad is er namens alle en voor alle Gemondenaren. Het doel van de dorpsraad is om het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen. De dorpsraad zet zich in voor het woon- en leefklimaat en daarmee de leefbaarheid van Gemonde. De dorpsraad is niet politiek gebonden en kan zich daarom volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Gemonde. De Dorpsraad houdt zich niet bezig met individuele zaken.

Dedorpsraad wil een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp onderhouden. Ook activeert en ondersteunt de dorpsraad lokale initiatieven, bevordert de samenwerking tussen partijen hierbij en denkt desgewenst mee. De dorpsraad adviseert waar nodig het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente St. Michielsgestel en andere bij Gemonde betrokken instanties.

 

De leden van de Dorpsraad zijn zoveel mogelijk een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Het bestuur bestaat momenteel uit  Paul van der Heijden, Miriam van Kampen, Jos Geerts, Tiny Schellekens, Hans van der Schoot, Gerrit van Oirschot en Jean-Sébert van der Doelen. De laatste vier genoemde personen vertegenwoordigen de werkgroepen die actief zijn binnen de dorpsraad. Dit zijn er momenteel drie:
Wonen, Verkeer en Landschap en Natuur.

De Dorpsraad vindt het belangrijk dat alle Gemondenaren prettig en betaalbaar kunnen wonen. Dat betekent dat er voldoende woningen moeten zijn, die passen bij de financiële mogelijkheden en de wensen van de (toekomstige) bewoners. De werkgroep wonen zet zich in om op termijn te komen tot een betere afstemming tussen de vraag en het aanbod van woonruimte in Gemonde. Daarover is de werkgroep onder meer in gesprek met de
gemeente St. Michielsgestel  en woningbouwvereniging Woonmeij over de woonvisie en worden de mogelijkheden voor een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) verkend.

De werkgroep verkeer houdt zich o.a. bezig met verkeersveiligheid en is gesprekspartner voor de gemeente met betrekking tot de aanpassingen aan de st. Lambertusweg en de Dorpstraat. 

De werkgroep Landschap en Natuur zet zich in voor het behoud en versterking van het landschap en de natuur in en om Gemonde. Dit probeert de werkgroep te bereiken door overleg met inwoners van Gemonde en vele partners, onder meer over het bomenbeleidsplan, ontwikkelingen rondom de Beeksche waterloop, de aanleg van een voedselbos.

Een uitgebreidere omschrijving van de activiteiten van de werkgroepen is te vinden bij de werkgroepen zelf.